-

-


Pomiary elektryczne z protokołem

Wykonujemy kompleksowo pomiary elektryczne oraz natężenia oświetlenia wraz z wystawieniem protokołu. Posiadamy do tego niezbędne uprawnienia oraz urządzenia pomiarowe opatrzone świadectwami kalibracji.

Pomiary - Czy Ciebie też dotyczą?

Przed przyłączeniem obiektu do sieci energetycznej wymagane są pomiary odbiorcze wraz z wystawieniem stosownego protokołu. Bez tego dostawca energii elektrycznej nie zezwoli na podpięcie obiektu do sieci energetycznej, więc są one niezbędne. Nie jest to jednak jedyny przypadek, kiedy pomiary te są wymagane. Jedną z kluczowych przyczyn jest zwyczajna niewiedza i brak znajomości przepisów szczególnych, ale o tym za chwilę. Inna kwestia to ubezpieczenia - znakomita większość firm ubezpieczeniowych wymaga regularnego sprawdzania instalacji elektrycznych oraz wykonywania pomiarów. W przypadku, gdy na przykład zdarzy się zwarcie, pożar czy inne zdarzenie, firma ubezpieczeniowa żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających przeprowadzanie regularnych pomiarów parametrów instalacji elektrycznych. Jeśli właściciel zaniechał pomiarów, odmawia się wypłącenia odszkodowania. Kolejna kwestia to pomiary w firmach, szczególnie w przypadku, gdy stanie się krzywda jednemu z pracowników (wypadek, porażenie prądem), kiedy to nagle wyciągane są wszystkie dokumenty obiektu. O konsekwencjach braków raczej pisać nie trzeba.

Ustawa Prawo Budowlane mówi:
Art.62.
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Zadziwiające zatem wydaje się, że na przykład właściciele domów i mieszkań regularnie poddają badaniom instalacje gazowe i kominowe, jednak ignorują równie poważne zagrożenie, jakim jest niesprawna instalacja elektryczna. Trzeba pamiętać, że prąd podobnie jak gaz jest cichym zabójcą. Nie widać go, nie słychać a jedno krótkie porażenie potrafi doprowadzić do śmierci bliskich, dzieci czy zwierząt. Wadliwa instalacja potrafi również wzniecić pożar. Należy pamiętać, iż okres pięcioletniego okresu kontroli nie jest przypadkowy. Metal poddawany zmianom temperatur, izolacja z biegiem czasu również mogą tracić swoje właściwości ochronne. Warto zatem być świadomym zagrożeń i zapobiegać im, gdyż kiedy przyjdą skutki, może być już za późno. Wówczas wydatki na usunięcie skutków wielokrotnie przewyższą cenę profilaktyki, o ile w ogóle pieniądze będą w stanie cokolwiek zdziałać, bo życia póki co wrócić nie potrafią...

Zatem tak, pomiary dotyczą wszystkich, którym zależy na życiu ludzkim. Przede wszystkim właścicieli i zarządców budynków bez względu na ich przeznaczenie.

Należy pamiętać, iż w pomieszczeniach wilgotnych oraz narażonych na żrące wyziewy i substancje pomiary powinny być wykonywane znacznie częściej, co roku lub w okresie innym, w zależności od potrzeby. Nie należy tego bagatelizować.

Zapraszamy do kontaktu!
Kontakt

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe

Oferujemy wykonanie oględzin, pomiarów elektrycznych odbiorczych lub okresowych, wymaganych w firmach i budownictwie mieszkalnym, choć często jest to bagatelizowane. Więcej na ten temat w zakładce "o pomiarach". badanie zadziałania wyłączników awaryjnych i przeciwpożarowych, badanie sprawności działania oświetlenia awaryjnego i inne.

Wykonujemy w szczególności:

-Kompletne przeglądy, kontrole instalacji elektrycznych w domach, firmach, halach,
-Pomiary impedancji pętli zwarcia,
-Pomiary rezystancji uziemienia (potocznie, choć już niepoprawnie - skuteczności zerowania),
-Pomiary rezystancji izolacji,
-Pomiary ciągłości przewodów wyrównawczych,
-Pomiar czasu zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych,
-Pomiar prądu zadziałąnia wyłączników różnicowo-prądowych,
-Próby zadziałania głównych wyłącznikó prądu,
-Próby zadziałania przeciwpożarowych wyłączników prądu,
-Próby zadziałania oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
-Pomiary natężenia oświetlenia (Więcej tu),
-Przeglądy i pomiary urządzeń odgromowych (piorunochronów),

Z wykonanych przeglądów, pomiarów i kontroli wystawiane są protokoły wymagane przez większość instytucji i urzędów. Oczywiście wszystkie czynności są wykonywane przez osoby doświadczone i posiadające odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi.

Skorzystaj z usług profesjonalistów.
Zapraszamy do kontaktu!
Kontakt

Pomiary natężenia oświetlenia

Wykonujemy kompletne pomiary oświetlenia w biurach, firmach, halach, galeriach, sklepach, magazynach, obiektach oświatowych i użyteczności publicznej. Pomiary takie wymagane są w szczególności w powyższych obiektach, gdzie obowiązujące normy ściśle określają minimalny poziom natężenia oświetlenia. Kontroli natężenia mogą dokonywać takie instytucje jak Inspekcja Pracy, Inspekcja BHP lub Sanepid, i są one upoważnione do nakładania kar na przedsiębiorstwa nie spełniające wymagań norm. Warto zatem zawczasu przeprowadzić pomiary tym bardziej, że źródła światła z czasem tracą swoją moc a w pomieszczeniu stopniowo jest coraz ciemniej. Zaznaczyć należy, iż instytucje te nie oceniają subiektywnie, ale obiektywnie - skalibrowanymi czułymi miernikami i nie ma tu nic do rzeczy to, że pracodawcy czy pracownikom wydaje się, że jest wystarczająco jasno. Liczby mówią same za siebie. Przeprowadzenie pomiarów pozwala na dołożenie dodatkowych opraw oświetleniowych tam gdzie są one niezbędne.

Ponadto wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, które jest niezbędne do oświetlenia wnętrza obiektu w trakcie awarii zasilania budynku. W przypadku braków w oświetleniu jesteśmy w stanie zaoferować wykonanie dodatkowych punktów świetlnych. Wówczas wykonanie dodatkowych pomiarów jest nieodpłatne.

Jeśli zatem jesteś osobą odpowiedzialną za miejsce pracy lub przebywania wielu osób, zapraszamy do kontaktu!
Kontakt